Pokaż zdjęcie

ROLA NAUCZYCIELA W KONKURSIE

Szanowni Państwo Nauczyciele,

bardzo dziękuję, że podjęliście decyzję o wsparciu uczniów na poszczególnych etapach V edycji konkursu. Z wielkim szacunkiem przyglądam się Wam, którzy macie świadomość misji, jaka spoczywa na Waszych barkach. Wiecie Państwo najlepiej, jak duże oddziaływanie może mieć nauczyciel na wybór drogi życiowej swego podopiecznego. Często za Waszą przyczyną rodzą się u nich pasje, inspiracje, dostrzeżenie w życiu największych wartości. To w dużej mierze też od Was, Drodzy Nauczyciele, zależy, jakie będą przyszłe elity naszego kraju i jaka będzie jakość wykonywanego przez nich zawodu.

Intencją organizatora jest opracowanie testów na etapie szkolnym w taki sposób, by jak największa ilość uczniów lub całe klasy mogły do niego przystąpić. Oprócz pytań łatwiejszych – na poziomie podstawowym – znajdzie się kilka o wyższym stopniu trudności, służących wyselekcjonowaniu dwójki laureatów szkolnych. Chcielibyśmy, aby test opracowany przez Komisję Konkursową posłużył nauczycielom jako sprawdzian weryfikujący zdobytą rok wcześniej wiedzę historyczną. Przygotowując pytania na etap szkolny wyszliśmy z założenia, że każdy absolwent liceum i technikum, nie tylko ten, który wiąże z historią swoje przyszłe plany zawodowe, opuszczając mury szkolne powinien znać między innymi historię tych dwudziestu lat tak ważnych dla historii Polski i Europy. 

Prezes Fundacji Centrum Solidarności
Danuta Kobzdej

ETAP SZKOLNY

  1. Zgodnie z regulaminem prawo zgłoszenia chętnych do udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie nauczycielowi. Na potrzeby Konkursu nazwano go Nauczycielem Prowadzącym, ponieważ po dokonaniu rejestracji szkoły będzie on odpowiedzialny za przeprowadzenie pierwszego (szkolnego) etapu eliminacji.
  2. Do 15 listopada 2017 roku Nauczyciel Prowadzący dokonuje na stronie internetowej Konkursu rejestracji szkoły (nie poszczególnych uczniów!) za pomocą formularza rejestracyjnego.
  3. Do Konkursu może przystąpić każdy uczeń i uczennica drugiej klasy 3-letnich szkół ponadgimnazjalnych oraz trzeciej klasy 4-letnich szkół ponadgimnazjalnych.
  4. Szkolny etap Konkursu odbędzie się 28 listopada 2017 roku o godzinie 10.00 w każdej szkole, która została zarejestrowana na stronie internetowej konkursu. Między 24- 27 listopada 2017 roku Nauczyciel Prowadzący otrzyma od Organizatorów drogą mailową test konkursowy wraz kluczem odpowiedzi. Arkusze testowe należy powielić w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów, którzy zgłosili się do udziału w konkursie.
  5. Nad regulaminowym przebiegiem etapu szkolnego czuwa Komisja Szkolna powołana przez dyrektora szkoły. Przewodniczącym Komisji  jest Nauczyciel Prowadzący.
  6. Po zakończeniu eliminacji szkolnych, Nauczyciel Prowadzący sprawdza prace uczniów według dostarczonego mu klucza odpowiedzi i sporządza protokół przebiegu pierwszego etapu Konkursu stanowiący załącznik nr 2 regulaminu konkursu.
  7. Skan protokół przebiegu pierwszego etapu konkursu Nauczyciel Prowadzący przesyła Organizatorowi drogą mailową na adres kontakt(at)olimpiadasolidarnosci.pl następnego dnia po przeprowadzeniu pierwszego etapu Konkursu.
  8. Protokół wraz z pracami uczniów, którzy zgromadzili najwyższą liczbę punktów oraz zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego na udział ucznia w konkursie (zał. nr 1 regulaminu) zostaną przesłane Organizatorowi do 30 listopada 2017 roku (decyduje data stempla pocztowego).

ETAP WOJEWÓDZKI

Nauczyciel Prowadzący będzie towarzyszył laureatom etapu szkolnego w wojewódzkim etapie Konkursu 15 marca 2018 roku.

WIZYTA STUDYJNA

Nauczyciel Prowadzący, którego uczeń zajmie pierwsze miejsce w etapie wojewódzkim, staje się opiekunem całej drużyny reprezentującej województwo i będzie towarzyszył grupie podczas wizyty studyjnej w Gdańsku w dniach 8 – 11 kwietnia 2018 roku.

FINAŁ

Nauczyciel Prowadzący ma obowiązek pomóc uczniom w przygotowaniu prezentacji multimedialnej na jeden z zaproponowanych wcześniej tematów oraz pomóc im w przygotowaniu do egzaminu ustnego. Finał odbędzie się w dniach 6-7 czerwca w Katowicach. W ramach niego Nauczyciel Prowadzący jest odpowiedzialny za uczniów podczas całego pobytu w Katowicach oraz zobowiązany do uczestnictwa w spotkaniach finałowych i gali wręczenia nagród.

UWAGA

Organizator pokrywa koszty transportu, zakwaterowania i wyżywienia Nauczyciela Prowadzącego oraz trzech reprezentantów województwa podczas wizyty studyjnej w Gdańsku oraz podczas finału.

 

COPYRIGHT FUNDACJA CENTRUM SOLIDARNOŚCI

DEV:Tru Studio