Pokaż zdjęcie
Cała Polska
Szkół: 573

Szanowni Państwo Nauczyciele,

na wstępie pragnę podziękować za Wasz udział w Olimpiadzie. Z wielkim szacunkiem przyglądam się Waszej niełatwej pracy. Wiedza, warsztat i osobowość nauczyciela mają niewątpliwie, ogromny wpływ na kształtowanie drogi życiowej ucznia, na rodzące się u niego pasje i dokonywane przez niego wybory. Mamy świadomość, że w dużej mierze też od Nauczycieli  zależy jakie będą przyszłe elity naszego kraju, jaka będzie jakość wykonywanej przez nich pracy.

Intencją Fundacji Centrum Solidarności jest zachęcenie jak największej ilości uczniów, a za ich przyczyną i nauczycieli, do wzięcia udziału w Konkursie. Dlatego też testy opracowane na etap szkolny 2023/2024 będą dotyczyły wiedzy podstawowej z zakresu historii lat 1970 – 1990. Przygotowany przez Komisję Konkursową test ma Państwu posłużyć do weryfikacji wiedzy ogólnej uczniów na temat wspomnianego okresu z historii Polski. Wychodzimy z założenia, że każdy absolwent liceum i technikum, nie tylko ten, który wiąże z historią swoje przyszłe plany zawodowe, opuszczając mury szkolne powinien mieć choćby wiedzę podstawową na temat dwudziestu lat historii, tak ważnych dla Polski i Europy. Informujemy Państwa, że oprócz pytań łatwiejszych – na poziomie podstawowym – znajdzie się kilka o wyższym stopniu trudności, służących wyselekcjonowaniu dwójki laureatów etapu szkolnego. Z nadzieją na udział całych klas w etapie szkolnym, życzę wszystkim spotkania na wizycie studyjne oraz na finale ogólnopolskim.

Z poważaniem

Prezes Fundacji Centrum Solidarności
Danuta Kobzdej

ROLA NAUCZYCIELA W KONKURSIE

ETAP SZKOLNY

  1. Zgodnie z regulaminem prawo zgłoszenia chętnych do udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie nauczycielowi. Po dokonaniu rejestracji szkoły będzie on odpowiedzialny za przeprowadzenie pierwszego (szkolnego) etapu eliminacji i będzie Przewodniczącym Szkolnej Komisji Konkursowej.
  2. Do 8 listopada 2023 roku nauczyciel dokonuje na stronie internetowej Konkursu rejestracji szkoły (nie poszczególnych uczniów!) za pomocą formularza rejestracyjnego.
  3. Do Konkursu może przystąpić każdy uczeń i uczennica trzeciej klasy liceum oraz czwartej klasy technikum. Pozostali uczniowie liceów i techników mogą brać udział w konkursie jedynie do etapu wojewódzkiego włącznie.
  4. Szkolny etap Konkursu odbędzie się 14 listopada 2023 roku o godzinie 10.00 w każdej szkole, która została zarejestrowana na stronie internetowej konkursu. Między 9-13 listopada 2023 roku Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej otrzyma od Organizatorów drogą mailową test konkursowy wraz z kluczem odpowiedzi. Arkusze testowe należy powielić w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów, którzy zgłosili się do udziału w konkursie.
  5. Nad regulaminowym przebiegiem etapu szkolnego czuwa Komisja Szkolna powołana przez dyrektora szkoły. Z Przewodniczącym Komisji na czele, który jest nauczycielem zgłaszającym szkołę.
  6. Po zakończeniu eliminacji szkolnych, Komisja Szkolna sprawdza prace uczniów według dostarczonego klucza odpowiedzi i sporządza protokół przebiegu pierwszego etapu Konkursu stanowiący załącznik nr 2 regulaminu konkursu.
  7. Protokół przebiegu pierwszego etapu konkursu Przewodniczący Komisji Szkolnej przesyła Organizatorowi poprzez konto szkoły na stronie olimpiadasolidarnosci.pl, które zostało założone przy rejestracji szkoły do Konkursu do 17 listopada 2023 r.
  8. Protokół wraz z pracami uczniów, którzy zgromadzili najwyższą liczbę punktów oraz zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego na udział ucznia w konkursie (zał. nr 1 lub nr 1a regulaminu) zostaną przesłane Organizatorowi do 21 listopada 2023 roku (decyduje data stempla pocztowego).

ETAP WOJEWÓDZKI

Nauczyciel Prowadzący to nauczyciel uczący ucznia i będzie on towarzyszył laureatom etapu szkolnego w wojewódzkim etapie Konkursu.

WIZYTA STUDYJNA

Nauczyciel Prowadzący, którego uczeń zajmie pierwsze miejsce w etapie wojewódzkim, staje się opiekunem całej drużyny reprezentującej województwo i będzie towarzyszył grupie podczas wizyty studyjnej.

FINAŁ

Nauczyciel Prowadzący ma obowiązek pomóc uczniom w przygotowaniu prezentacji multimedialnej na jeden z zaproponowanych wcześniej tematów oraz pomóc im w przygotowaniu do egzaminu ustnego. Finał odbędzie się w Gdańsku. W ramach niego Nauczyciel Prowadzący jest odpowiedzialny za uczniów podczas całego pobytu w Gdańsku oraz zobowiązany do uczestnictwa w spotkaniach finałowych i gali wręczenia nagród.

UWAGA

Organizator pokrywa koszty transportu, zakwaterowania i wyżywienia Nauczyciela Prowadzącego oraz trzech reprezentantów województwa podczas wizyty studyjnej oraz podczas finału.

 

COPYRIGHT FUNDACJA CENTRUM SOLIDARNOŚCI

DEV:Tru Studio