Pokaż zdjęcie
Facebook Rejestracja 2018 zamknięta. Dziękujemy! Zaloguj się
Cała Polska
Szkół: 588

ROLA NAUCZYCIELA W KONKURSIE

Szanowni Państwo Nauczyciele,

bardzo dziękuję, że podjęliście decyzję o wsparciu uczniów na poszczególnych etapach VI edycji konkursu. Z wielkim szacunkiem przyglądam się Wam, którzy macie świadomość misji, jaka spoczywa na Waszych barkach. Wiecie Państwo najlepiej, jak duże oddziaływanie może mieć nauczyciel na wybór drogi życiowej swego podopiecznego. Często za Waszą przyczyną rodzą się u nich pasje, inspiracje, dostrzeżenie w życiu największych wartości. To w dużej mierze też od Was, Drodzy Nauczyciele, zależy, jakie będą przyszłe elity naszego kraju i jaka będzie jakość wykonywanego przez nich zawodu.

Intencją organizatora jest opracowanie testów na etapie szkolnym w taki sposób, by jak największa ilość uczniów lub całe klasy mogły do niego przystąpić. Oprócz pytań łatwiejszych – na poziomie podstawowym – znajdzie się kilka o wyższym stopniu trudności, służących wyselekcjonowaniu dwójki laureatów szkolnych. Chcielibyśmy, aby test opracowany przez Komisję Konkursową posłużył nauczycielom jako sprawdzian weryfikujący zdobytą rok wcześniej wiedzę historyczną. Przygotowując pytania na etap szkolny wyszliśmy z założenia, że każdy absolwent liceum i technikum, nie tylko ten, który wiąże z historią swoje przyszłe plany zawodowe, opuszczając mury szkolne powinien znać między innymi historię tych dwudziestu lat tak ważnych dla historii Polski i Europy. 

Prezes Fundacji Centrum Solidarności
Danuta Kobzdej

ETAP SZKOLNY

  1. Zgodnie z regulaminem prawo zgłoszenia chętnych do udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie nauczycielowi. Po dokonaniu rejestracji szkoły będzie on odpowiedzialny za przeprowadzenie pierwszego (szkolnego) etapu eliminacji i będzie Przewodniczącym Szkolnej Komisji Konkursowej.
  2. Do 15 listopada 2018 roku nauczyciel dokonuje na stronie internetowej Konkursu rejestracji szkoły (nie poszczególnych uczniów!) za pomocą formularza rejestracyjnego.
  3. Do Konkursu może przystąpić każdy uczeń i uczennica drugiej klasy 3-letnich szkół ponadgimnazjalnych oraz trzeciej klasy 4-letnich szkół ponadgimnazjalnych.
  4. Szkolny etap Konkursu odbędzie się 26 listopada 2018 roku o godzinie 10.00 w każdej szkole, która została zarejestrowana na stronie internetowej konkursu. Między 22-23 listopada 2018 roku Przewodniczący Szkolnej Komisji Konkursowej otrzyma od Organizatorów drogą mailową test konkursowy wraz z kluczem odpowiedzi. Arkusze testowe należy powielić w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów, którzy zgłosili się do udziału w konkursie.
  5. Nad regulaminowym przebiegiem etapu szkolnego czuwa Komisja Szkolna powołana przez dyrektora szkoły. Z Przewodniczącym Komisji na czele, który jest nauczycielem zgłaszającym szkołę.
  6. Po zakończeniu eliminacji szkolnych, Komisja Szkolna sprawdza prace uczniów według dostarczonego klucza odpowiedzi i sporządza protokół przebiegu pierwszego etapu Konkursu stanowiący załącznik nr 2 regulaminu konkursu.
  7. Protokół przebiegu pierwszego etapu konkursu Przewodniczący Komisji Szkolnej przesyła Organizatorowi poprzez konto szkoły na stronie olimpiadasolidarnosci.pl, które zostało założone przy rejestracji szkoły do Konkursu do 26 listopada 2018 r.
  8. Protokół wraz z pracami uczniów, którzy zgromadzili najwyższą liczbę punktów oraz zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego na udział ucznia w konkursie (zał. nr 1 lub nr 1a regulaminu) zostaną przesłane Organizatorowi do 30 listopada 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).

ETAP WOJEWÓDZKI

Nauczyciel Prowadzący to nauczyciel uczący ucznia i będzie on towarzyszył laureatom etapu szkolnego w wojewódzkim etapie Konkursu w marcu 2019 roku. Termin i miejsce przeprowadzenia II etapu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Konkursu do 15 lutego 2019 roku.

WIZYTA STUDYJNA

Nauczyciel Prowadzący, którego uczeń zajmie pierwsze miejsce w etapie wojewódzkim, staje się opiekunem całej drużyny reprezentującej województwo i będzie towarzyszył grupie podczas wizyty studyjnej w Gdańsku w  kwietniu 2019 roku.

FINAŁ

Nauczyciel Prowadzący ma obowiązek pomóc uczniom w przygotowaniu prezentacji multimedialnej na jeden z zaproponowanych wcześniej tematów oraz pomóc im w przygotowaniu do egzaminu ustnego. Finał odbędzie się w czerwcu 2019 r. w Poznaniu. W ramach niego Nauczyciel Prowadzący jest odpowiedzialny za uczniów podczas całego pobytu w Katowicach oraz zobowiązany do uczestnictwa w spotkaniach finałowych i gali wręczenia nagród.

UWAGA

Organizator pokrywa koszty transportu, zakwaterowania i wyżywienia Nauczyciela Prowadzącego oraz trzech reprezentantów województwa podczas wizyty studyjnej w Gdańsku oraz podczas finału.

 

COPYRIGHT FUNDACJA CENTRUM SOLIDARNOŚCI

DEV:Tru Studio