Pokaż zdjęcie
Cała Polska
Szkół: 573

X EDYCJA KONKURSU (2023/2024)

Zapraszamy nauczycieli klas III liceum IV technikum do internetowej rejestracji w konkursie „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”. Rejestracja szkół trwa do 8 listopada!

Do wygrania:

– indeksy na czołowe uczelnie wyższe;
– stypendia;
– nagrody rzeczowe.

Dla nauczycieli:

– nagrody pieniężne;

oraz nagrody dla szkół.

W ramach konkursu 3-dniowa wizyta studyjna.

ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Podstawę organizacyjną konkursu stanowi regulamin. Zakres tematyczny konkursu obejmuje okres historii Polski lat 1970–1990.
 2. Konkurs jest trójstopniowy, składa się z trzech etapów – szkolnego (rywalizacja indywidualna), wojewódzkiego (rywalizacja indywidualna) i ogólnopolskiego (rywalizacja drużynowa).
 3. Zgłoszenia szkoły dokonuje nauczyciel poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej konkursu. Uczniowie nie zgłaszają się indywidualnie. Termin rejestracji szkół upływa 8 listopada 2023 roku.
 4. Warunkiem wpisania niepełnoletniego ucznia na listę jest dostarczenie nauczycielowi oświadczenia podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego ucznia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu konkursu. Podpisanie oświadczenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia regulaminuOświadczenie powinno zostać wysłane do Organizatora po zakończeniu eliminacji szkolnych, razem z protokołem przebiegu pierwszego etapu konkursu.

schemat

 

 

ETAP SZKOLNY

 1. Pierwszy etap konkursu (szkolny) odbędzie się 14 listopada 2023 roku o godzinie 10.00 we wszystkich szkołach, które zgłoszą się do udziału w konkursie.
 2. Etap szkolny polega na rozwiązaniu testu składającego się z pytań zamkniętych o różnym stopniu trudności.
 3. Etap szkolny zostanie zorganizowany przez nauczyciela zgłaszającego szkołę do konkursu. Nauczyciel ten, zwany Przewodniczącym Komisji Konkursowej, wraz z osobą wyznaczoną przez dyrektora szkoły stworzy Szkolną Komisję Konkursową, czuwającą nad regulaminowym przebiegiem pierwszego etapu konkursu.
 4. Wyniki pierwszego etapu konkursu wraz z listą uczniów, którzy awansowali do etapu wojewódzkiego, zostaną ogłoszone na stronie internetowej konkursu do 27 listopada 2023 roku.
 5. Do drugiego etapu konkursu z każdej szkoły awansuje dwóch uczniów, którzy w szkolnym etapie konkursu uzyskali dwie następujące po sobie najwyższe liczby punktów, ale nie mniejsze niż 35% maksymalnej ilości punktów do zdobycia.
 6. W przypadku, gdy uczniów z najlepszymi wynikami będzie więcej niż dwóch, zostanie przeprowadzona dogrywka.
 7. Do drugiego etapu awansuje również 5 uczniów z najwyższą liczbą punktów z 3 miejsc spośród uczestników z całego województwa. Uczniów z 3 miejsc można zgłosić do ewentualnego uczestnictwa w etapie wojewódzkim jeśli uzyskają co najmniej 95% maksymalnej ilości punktów. Uzyskanie 3 miejsca i wyniku 95% maksymalnej liczby punktów nie gwarantuje wzięcia udziału w etapie wojewódzkim.

ETAP WOJEWÓDZKI

 1. Drugi etap konkursu (wojewódzki) odbędzie się w szesnastu województwach jednocześnie w miejscu wskazanym przez wojewódzkich Partnerów.
 2. Drugi etap konkursu będzie polegał na rozwiązaniu testu składającego się z pytań o różnym stopniu trudności.
 3. Nad regulaminowym przebiegiem etapu wojewódzkiego czuwa trzyosobowa Wojewódzka Komisja Konkursowa, w której skład wejdą trzej przedstawiciele wojewódzkich Partnerów.
 4. Trzech uczniów, którzy zdobędą najwyższą liczbę punktów, awansują do trzeciego, ogólnopolskiego etapu konkursu. W przypadku, gdy nie uda się w sposób jednoznaczny wyłonić zwycięskiej trójki, Wojewódzka Komisja Konkursowa ma obowiązek zarządzić i przeprowadzić dogrywkę. Dogrywka zostanie przeprowadzona tego samego dnia po ogłoszeniu wyników przez Wojewódzką Komisję Konkursową.
 5. Jeżeli dogrywka nie rozstrzygnie o zwycięstwie, wtedy brane będą pod uwagę punkty z etapu szkolnego.

WIZYTA STUDYJNA

Pomiędzy drugim i trzecim etapem konkursu, Organizatorzy zaproszą wszystkie drużyny (wraz z Nauczycielami Prowadzącymi) na wizytę studyjną, której celem będzie poznanie miejsc związanych z historią lat 1970–1990, warsztaty tworzenia prezentacji multimedialnych, autoprezentacji, a także integracja członków poszczególnych drużyn wojewódzkich. Nauczyciele będą mogli w tym czasie skorzystać z warsztatów przygotowanych specjalnie dla nich.

ETAP OGÓLNOPOLSKI-FINAŁ

 1. Trzeci etap Konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” odbędzie się w Gdańsku. W finale weźmie udział  szesnaście  trzyosobowych zespołów.
 2. Finał składać się będzie z dwóch części:
 • przygotowania i publicznej obrony prezentacji multimedialnej na jeden z trzech tematów przygotowanych wcześniej przez Komitet Merytoryczny;
 • egzaminu ustnego.

 

COPYRIGHT FUNDACJA CENTRUM SOLIDARNOŚCI

DEV:Tru Studio